توضیحات

  • متعلقات خانه هوشمند
  • ترمینال‌ Gira KNX
  • بوستر Gira
  • سنسور جانبی Gira

متعلقات خانه هوشمند

ترمینال‌های مخصوص KNX برای تابلوها، ترمینال‌های حفاظتی KNX در برابر نشت‌های الکتریکی، بوسترها، پایه‌های مخصوص، سنسورهای جانبی و… به عنوان متعلقات و برای افزایش امکانات و کیفیت سیستم KNX در یک خانه هوشمند پیشنهاد می‌شوند.

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

ترمینال‌ Gira KNX
بوستر Gira
سنسور جانبی Gira

محصولات هوشمندسازی