• تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند
  • تجهیزات خانه هوشمند

ملزومات خانه هوشمند

برنامه‌ریزی سیستم از طریق ETS

ملزومات خانه هوشمند؛ منبع تغذیه، ارتباط‌دهنده‌های بین خطوط، ارتباط‌دهنده‌های اینترنتی و دستگاه‌های حفاظتی در برابر نفوذهای غیرمجاز، به عنوان لایه بنیانی و ملزومات برای ستون فقرات سیستم یک خانه هوشمند می‌باشند؛ رابط‌های USB و IP نیز به عنوان ملزومات برنامه‌ریزی سیستم از طریق ETS برای متخصصین کارایی دارند.

ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند

خانه هوشمند

ساختمان هوشمند

زندگی هوشمند

ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند
منبع تغذیه Gira
ارتباط‌دهنده‌ بین خطوط Gira
ارتباط‌دهنده‌ اینترنتی Gira
دستگاه‌ حفاظتی در برابر نفوذهای غیرمجاز Gira
gira | 4
ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند
ملزومات خانه هوشمند